PRZEZ CZAS DOŚWIADCZEŃ

Natomiast przez cały czas doświadczenia utrzymywały Się zakłócenia w poczuciu czasu, oraz.obiiiżenie”stało- ści emocjonalnej. Zależnie od stopnia izolacji percep- cyjnej i uwięzienia, poziomu komfortu zapewnionego badanym, czasu trwania. oraz. zaprogramowania cyklu praca-odpoczynek, zmieniała się wydolność fizyczna l psychiczna uczestników tych eksperymentów, We wszystkich jednak doświadczeniach, niezależnie od mo­delu badawczego, rejestrowano obniżenie aktywności w pracy, przedłużenie się czasu przeznaczonego przez badanych na wypoczynek, ich wzrastające rozdrażnie­nie. Zaobserwowano, że zdolność przystosowania się człowieka do warunków izolacji i uwięzienia zależała również w dużej mierze od właściwości indywidualnych badanych osób. W rocznym eksperymencie prowadzonym w Związ­ku Radzieckim, w którym uczestniczył lekarz, biolog i technik, badano zachowanie się ludzi w częściowo zam­kniętym układzie ekologicznym.

PODDAWANIE IZOLACJI

Wielotygodniowej a nawet wielomiesięcznej izolacji poddawano w Związku Radzieckim i w Stanach Zjed­noczonych różne grupy ludzi dla sprawdzenia działa­nia tak.zwanych zamkniętych układów eko- logicznych, czyli środowiska zamkniętego, które zabezpiecza warunki bytowania człowiekowi izolowa­nemu od środowiska zewnętrznego. Takie środowisko zamknięte dostarcza badanemu wszystkich składników potrzebnych do życia: tlenu, pożywienia i wody w opar­ciu o zamknięty cykl krążenia materii. W jednym z takich eksprymentów stwierdzono (Duszków, Kosmolinskij), w pierwszych kilku dniach pobytu badanych w tym mikrokosmosie, występowanie zakłóceń w wydolności psychicznej. Wzrosła liczba błędów w rozwiązywanych zadaniach, powstawały nie­adekwatne skojarzenia, przedłużał się czas odpowiedzi. Następnie sprawność umysłowa wracała do normy.

CEL PROWADZENIA BADAŃ

Mimo że badania prowadzone były dla celów astronautyki, specjaliści z takich dziedzin jak fizjologia i biologia, psychologia i psychiatria oraz socjologia — analizowali wpływ skojarzonego działania wymienionych czynni­ków środowiskowych na aktywność człowieka. Doty­czyło to między innymi zawodów w rodzaju operatora oddalonych stacji radarowych, marynarza, pilota, gór­nika, badacza rejonów polarnych. Badania nad izolacją percepcyjną, uwięzieniem i izo­lacją społeczną prowadzone są w różnego rodzaju sy­mulatorach, w których zapewniono warunki niezbędne  do życia, a badani wykonują określone zadania, utrzy­mując tylko pośrednią (radiową, telewizyjną) łączność z otoczeniem zewnętrznym . Kabiny miesz­czące jedną, dwie. lub kilka osób pozwalają na ścisłą i systematyczną kontrolę zachowania .się człowieka, jego obciążenia psychofizjologicznego i- wydolności — w różnych sytuacjach oraz przy działaniu wielu czyn­ników ściśle kontrolowanych.

DLA SPRAWDZENIA

Dla sprawdzenia zachowania się człowieka lub ma­łych grup ludzi w warunkach „ograniczonej przestrzeni oraz izolacji percepcyjnej i społecznej prowadzono, ba­dania w. specjalnie skonstruowanych kabinach, w któ­rych.oprócz ograniczonego dopływu bodźców (monoton­ne otoczenie) stwarzano ograniczenie ruchliwości moto- rycznej (rriałe pomieszczenie),. Poza tym występowała jednostajność żajęć (monotonia czynności), brak bezpo­średniego kontaktu badanych osób z innymi {izolacja społeczna) i ograniczona możliwóść zaspokojenia po­trzeb psychologicznych (izolacja kulturalna). Takie warunki były przewidywane dla środowiska, w jakim mieli przebywać kosmonauci odbywający loty w rakie­tach lub przebywający na stacjach orbitalnych.

WYKAZANE OBCIĄŻENIA

Wyniki tych badań stanowią dowód, że człowiek znajdujący się przez określony czas w izolacji informacyjnej (depry- wacji percepcyjnej) podlega zaburzeniom, które zakłó­cają jego sprawność psychiczną i fizjologiczną. Wyniki badań, które wykazały obciążenie, jakiemu podlega człowiek w. warunkach długotrwałej izolacji percepcyjnej,  zwracają uwagę na jeszcze^ inny rodzaj obciążenia. Jest nim uwięzi e n i e ’i i z ol,a ć j a śpoieczna. Niektóre ‚doświadczenia udowodniły* że duża?część stressu psychologicznego, jakiemu podlega człowiek w tych warunkach, wiąże się z przebywaniem w ograniczonej przestrzeni i. zerwaniem kontaktu z in­nymi’ludźmi w większym niekiedy stopniu, niż z dej- prywacją percepcyjną (Zuckerman, Persky, Davis i in.).

WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ

Urządzenia te służyły do psychologicznych i fizjolo­gicznych badań nad zachowaniem się człowieka w hipodynamii (nieważkości) i hipokinezji (unieruchomieniu). W warunkach tych badani objawia­li     silne napięcie emocjonalne, trwające aż do chwili za­kończenia eksperymentu. Występowały również u nich złudzenia i halucynacje wzrokowe (Lilly, Shurley). W warunkach izolacji percepcyjnej i unieruchomie­nia u badanych stwierdzono zmniejszanie się częstotli­wości fal mózgowych rejestrowanych w zapisach elek- tróencefalograficznych (EEG). Nieprawidłowości zapisu pracy mózgu były silniejsze w izolacji percepcyjnej niż w sensorycznej (Zubek, Welch i in.). U badanych, którzy byli izolowani w omawianych warunkach, po­dobny zapis EEG utrzymywał się jeszcze w kilka dni po zakończeniu doświadczeń i nie byli oni zdolni do jakiegokolwiek poważniejszego działania.

SILNE ZABURZENIA

Silne zaburzenia psychiczne były obserwowane (Wexler, Solomon i in.) przy zastosowaniu specjalnego rodzaju respiratora, to znaczy urządzenia zwanego po­pularnie „żelaznymi płucami” . Badani podle­gali tu unieruchomieniu w warunkach monotonnego otoczenia i uwięzienia w ciasnym pomieszczeniu. Obok zaburzeń percepcji rejestrowano zaburzenia w proce­sach intelektualnych. Występowały również zaburzenia psychiczne, podobne do stanów psychopatologicznych, przypominających pod niektórymi względami psychozy spowodowane przez środki farmakologiczne (LSD, mes­kalina).Podobnie dramatyczne skutki całkowitej izolacji człowieka, pozbawionego poza tym wrażeń propriore- ceptywnych, to znaczy wrażeń równowagi i kineste- tycznych (stawowo-mięśniowych), stwierdzano w bada­niach prowadzonych w basenach imersyjnych.

NIEKTÓRE BADANIA

Niektóre badania sugerują wniosek, że jakakolwiek aktywność człowieka w warunkach całkowitej depry­wacji: zmniejsza jej negatywny wpływ. Stwierdziliśmy to również w naszych badaniach przy porównaniu wy­ników badań testowych grupy, która pozostawała w całkowitym bezruchu w komorze ciszy, z wynikami grupy przebywającej w tych samych warunkach, ale mającej. zadanie subiektywnie oceniać piętnastominu­towe odcinki czasu (badani byli pozbawieni zegarków). Sygnalizowali to za pomocą przycisku, który włączał światło na zewnątrz komory odosobnienia. Określone zadanie wymagające czujności sprzyjało zachowaniu sprawności psychicznej, gdyż wyniki tej grupy były lepsze w porównaniu z grupą bezczynną.

NEGATYWNY WPŁYW

Obniżenie wartości wyko­nania w wielu testach, w porównaniu z wynikami wyj­ściowymi, wynosiło od 10% do 31%. Negatywny wpływ deprywacji wydaje się zależeć w dużym stopniu od innego czynnika współwystępujące- go w badaniach. nad odosobnieniem człowieka, a mia­nowicie od silnego ograniczenia aktywności ruchowej. W warunkach, w których badani mogli się poruszać i dotykać przedmioty wokół siebie, nie tak często występowały halucynacje. Izolacja z całkowitym unieruchomieniem wywołuje zaburzenia emocjonalne, takie jak silny niepokój, gotowość do irytacji (Doane i     inni). U’ młodych, zdrowych ludzi, którzy dla celów badania .wpływu hipokinezji (unieruchomienia) prze­bywali przez kilka tygodni w łóżku, wyniki badań tes­towych wykazały spadek sprawności psychomotorycz­nej i percepcyjnej oraz silny wzrost poziomu niepoko­ju, lęku, ,wrogości i depresji (Ryback i in.).

WYSTĘPUJĄCE ZMIANY

Zmiany występujące w psychice pod wpływem izo­lacji były między innymi oceniane za pomocą testów psychologicznych. W wielu eksperymentach stwier­dzono obniżenie wyników po zakończeniu izolacji, w porówaniu z wynikami uzyskanymi przed rozpoczę­ciem eksperymentu. Pogorszenie wyników zarejestro­wano m. in. w testach do pomiaru płynności słownej, rozumienia słów, sprawności w obliczeniach, myślenia abstrakcyjnego, ujmowania stosunków przestrzennych, zdolności zapamiętywania i odtwarzania materiału, roz­różniania barw oraz w sprawności psychomotorycznej (pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, precy­zji i zręczności ruchów). W naszych badaniach (Galu- bińska, 1965), które obejmowały kilkugodzinne odosob­nienie pojedynczych osób w komorze ciszy, u 70% ba­danych stwierdziliśmy pogorszenie wyników testo­wych, wskazujące na wyraźny ubytek sprawności umy­słowej w zakresie pamięci operacyjnej, płynności słow­nej, szybkości spostrzegania.